RAJASTHAN FAIRS AND FESTIVALS

RAJASTHAN FAIRS AND FESTIVALS

Fairs & Festivals Place 2017 2018 2019 2020
Kite Festival Jaipur 13-14 Jan 13-14 Jan 13-14 Jan 13-14 Jan
Camel Festival Bikaner 10-12 Jan 31 Dec – 2 Jan 19-21 Jan 8-10 Jan
Nagaur Fair Nagaur 1-4 Feb 22-25 Feb 10-13 Feb 30 Jan – 2 Feb
Desert Festival Jaisalmer 8-10 Feb 29-31 Jan 17-19 Feb 7-9 Feb
Beneshwar Festival Dungarpur 7-10 Feb 31-Jan 19-Feb 9-Feb
Dhulandi Festival Jaipur 13-Mar 2-Mar 21-Mar 10-Mar
Godwar Festival Pali 29-30 March 18-19 March 6-7 April 27-28 April
Gangaur Fair Jaipur 29-30 March 18-19 March 6-7 April 27-28 March
Mewar Festival Udaipur 29-31 March 18-20 March 5-8 April 27-29 March
Mahaveerji Fair Sawai Madhopur 9-Apr 28-Mar 18-Apr 6-Apr
Summer Festival Mt. Abu 9-10 May 29-30 April 17-18 May 6-7 May
Teej Festival Jaipur 26-27 July 13-14 August 3-4 August 23-24 July
Kajli Festival Bundi 9-10 August 28-29 August 17-18 August 5-6 August
Abhaneri Festival Dausa 21-23 Sep 10-13 Sep 29-30 Sep 17-19 Sep
Marwar Festival Jodhpur 4-5 Oct 23-24 Oct 12-13 Oct 30-31 Oct
Ranakpur Festival Pali 6-7 Oct 25-26 Oct 14-15 Oct 1-2 Nov
Matasya Festival Alwar 25-26 Nov 25-26 Nov 25-26 Nov 25-26 Nov
Pushkar Fair Ajmer 28 Oct -4 Nov 15-23 Nov 4-12 Nov 22-30 Nov
Chandrabhaga Fair Jhalawar 3-5 Nov 22-24 Nov 11-13 Nov 29 Nov-01 Dec
Bundi Festival Bundi 6-8 Nov 26-28 Nov 15-17 Nov 3-5 Nov
Winter Festival Mount Abu 29-30 Dec 29-30 Dec 29-30 Dec 29-30 Dec
Kolayat Festival Bikaner 2-4 Nov 21-23 Nov 10-12 Nov 28-30 Nov